Pressupost municipal 2021

L’elaboració del Pressupost 2021 s’ha dut a terme en mig d’un escenari de total incertesa sobre l’impacte real que pugui tenir la crisis sanitària de la COVID. Afectació en l’economia, en els aspectes socials i sanitaris, en els serveis públics que es veuen directament afectats, en el funcionament dels equipaments municipals, etc.  Quan encara no sabem com ni quan finalitzarà, es fa molt difícil valorar també les conseqüències que la mateixa tindrà sobre les persones, les administracions, els comerços, la restauració, els serveis, les empreses, la cultura i les economies familiars, entre d’altres.

Publicitat

Davant d’aquesta situació i atenent a les necessitats extraordinàries a les quals s’ha tingut que fer front des de l’Ajuntament durant aquest any 2020, l’Equip de Govern d’Alternativa i Junts ha presentat una proposta de Pressupost molt prudent, amb una contenció de la despesa condicionada per uns nivells d’ingressos que no es preveu incrementar durant el 2021.

Com es recordarà, en el Ple d’octubre l’Equip de Govern va presentar una proposta per no incrementar els Impostos ni les Taxes municipals de cara a l’any proper i aquesta va ser aprovada per tots els grups polítics municipals. L’objectiu era clar: no incrementar la pressió fiscal sobre les economies familiars, però tampoc sobre l’activitat econòmica i industrial del nostre municipi, en uns moments tant difícils com els que estem vivint aquest 2020. Aquest fet comporta que els ingressos previstos pel proper any no es puguin augmentar, limitant així la previsió de despesa inicial, donat que el Pressupost no es pot aprovar amb un dèficit entre ingressos i despeses.

Publicitat

En l’apartat d’ingressos, però, encara és aviat per conèixer l’impacte real que tindrà aquesta crisi. L’Ajuntament va aprovar un Pla de contingència per ajudar a comerç, restauració, serveis i indústria. En molts casos les mesures proposades comportaran  una reducció en els ingressos municipals previstos, i caldrà afegir aquí les ajudes econòmiques al comerç, però també els ajornaments i fraccionaments en el pagament d’impostos municipals que puguin demanar moltes empreses. Un altre aspecte important que afecta l’economia municipal son aquells ingressos previstos inicialment que es veuran perjudicats per aquesta crisi. Un exemple molt clar son els preus públics que l’Ajuntament obté per la prestació de determinats serveis: l’escola de música, l’illa esportiva, l’escola bressol, el centre de dia, entrades per actes culturals, etc. L’any 2020 hem vist reduir aquests ingressos en més de 500.000€. Cal tenir en compte que el tancament d’aquests serveis no ha comportat una reducció de la despesa, donat el compromís adquirit per l’Ajuntament de garantir el pagament de totes les nòmines del personal que presta els seus serveis en aquests equipaments, preservant així molts llocs de treball i evitant acomiadaments o ERTEs indiscriminats.

Des d’Alternativa som molt conscient, però, que algunes partides de despeses hauran de disposar de més recursos si s’ha de continuar fent front a una situació de crisi com l’actual. Aquest any s’han produït despeses extraordinàries en moltes àrees municipals com per exemple i entre d’altres: Serveis socials (per ajudes d’emergència i alimentació, augment de l’atenció domiciliària, etc.), en Sanitat (per adquisició de materials de protecció, campanyes de prevenció, etc.), en Educació (per ajuts en equipaments informàtics i connectivitat per l’alumnat…), en Comerç (per ajuts econòmics directes, facilitar material de protecció, etc.), Manteniment (adequació d’equipaments municipals i edificis públics, increment neteja i desinfecció, etc.).

Per aquests motius, malgrat el Pressupost inicial de 2021 és molt semblant al del 2020, l’Equip de Govern municipal s’ha compromès amb tots els grups polítics a injectar més recursos econòmics en el Pressupost de despeses tant aviat com es pugui disposar del Romanent de Tresoreria acumulat (superàvit econòmic) dels exercicis anteriors. Així doncs, el Pressupost per l’any 2021, ha estat aprovat per més de 21.700.000€, amb el compromís d’incorporar els recursos que siguin necessaris durant el proper any, per tal de garantir l’atenció a totes aquelles despeses i incidències extraordinàries que es puguin produir. La flexibilitat de les restriccions que fins ara imposava el Govern de l’Estat sobre les finances municipals, permetrà al nostre Ajuntament disposar lliurement del seu Romanent i destinar-lo a aquelles àrees municipals que necessitin recursos extraordinaris per fer front als efectes de la crisi generada per la COVID.

El Govern municipal d’Alternativa i Junts ja disposem d’un primer pla de reforç pel Pressupost de 2021, que consisteix  en una previsió d’increment de recursos econòmics per les àrees d’atenció que hem considerat com a prioritàries: Serveis socials, Sanitat, Comerç, Educació, Transport urbà, Neteja i Manteniment d’edificis escolars i equipaments municipals. Així, es preveu incorporar al Pressupost aprovat, prop d’1,5 milions d’euros extraordinaris durant el mes d’abril, en la primera modificació pressupostària que es pugui dur a terme, amb càrrec als superàvits acumulats gràcies a una sanejada i correcta gestió dels pressupostos municipals dels darrers exercicis.

Pel que fa al Programa d’Inversions 2021-2022, es preveu presentar aquest durant el mes d’abril, donat que també es finançarà inicialment amb el Romanent de Tresoreria. Caldrà revisar les prioritats d’inversió donat que moltes d’aquestes s’han vist perjudicades o endarrerides com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i dels efectes provocats per aquesta crisi.

PUNTS a destacar d’aquest pressupost 2021:

  • La despesa no es pot incrementar tot el que es voldria, donat que no tindrem més ingressos perquè portem 6 anys congelant qualsevol increment d’impostos i taxes municipals.
  • Disposar d’un superàvit com el que tenim (després de sanejar l’economia municipal eliminant tots els préstecs que teníem i reorganitzant millor les despeses), ens permet garantir un increment de la despesa corrent per tal de fer front a les necessitats més importants i que poden afectar a la ciutadania, sobrevingudes per aquesta crisi.
  • El Pressupost 2021 malgrat s’aprova amb 21,7 M/€ inicialment, es veurà incrementat en prop d’1,5 M/€ més abans del mes de maig. Per tant amb el Pressupost 2021 GARANTIM:
  • El manteniment de tots els serveis que rep la ciutadania
  • El manteniment de tots els llocs de treball que genera l’Ajuntament (directes i indirectes)
  • L’acompanyament i l’ajut en tot moment a les persones i famílies vulnerables (subministraments bàsics, alimentació, lloguer, assistència persones grans, beques escolars, ajuts de transport…)
  • El suport econòmic a tot el teixit associatiu local (la cultura, l’esport, l’educació, la joventut, la infància, la gent gran, la cooperació…)
  • Resposta a necessitats extraordinàries davant la COVID: ajuts al comerç, la restauració, noves situacions de vulnerabilitat ciutadana, materials prevenció…
  • El retorn a la normalitat de tots els serveis i activitats habituals, de forma progressiva i amb total seguretat, sempre d’acord amb el que estableixin les autoritats competents.

Conclusió, tenim molt clar quina és la nostra prioritat: primer les persones, mai ningú es pot quedar enrere; i així ho reflectim en aquest pressupost.