Portem l’Alternativa treballant avui en projectes de futur

Els nuclis residencials de Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró, Colonia del Carme i Can Nicolau no disposen d’un sistema de clavegueram que garanteixi el tractament final de les seves aigües residuals, que són abocades directament a la llera dels torrents i conduïdes fins el riu Llobregat.

Publicitat

La inexistència d’unes instal·lacions que donin solució a aquesta problemàtica és una mancança històrica que es ve arrossegant des del mateix moment en que van aparèixer aquests nuclis residencials i es van començar a executar les primeres obres d’urbanització d’aquests sectors.

El fet que s’hagi trigat tants anys a abordar aquesta problemàtica és una demostració de la complexitat que envolta aquestes obres, que no depenen únicament d’una competència municipal, sinó que en gran mesura estan condicionades per una intervenció prèvia o paral·lela de la Generalitat de Catalunya. Des de l’Ajuntament i des d’un principi, es va haver de prioritzat la dotació d’altres serveis que també es consideraven bàsics i de primera necessitat per aquells nuclis residencials que acollien  un major nombre de ciutadans (pavimentació de carrers, construcció de voreres, instal·lació d’enllumenat públic, abastament d’aigua potable, dotació de serveis com la recollida de residus, neteja viària o la implementació transport urbà, entre altres).

Publicitat

La construcció d’un sistema general per a la recollida de les aigües residuals i la seva conducció fins a una planta de tractament adequat (col·lectors en Alta) i d’un clavegueram que connecti els diferents nuclis residencials amb aquest sistema general (col·lectors en Baixa), no pot esperar més i representa avui dia la darrera gran infraestructura d’urbanització que cal construir al nostre municipi, per tal de garantir que tots els nuclis residencials de Castellbisbal estiguin connectats a un sistema de tractament d’aigües residuals, eliminant així qualsevol abocament d’aquestes aigües directament a la llera pública. Ha arribat l’hora, doncs, de fer realitat aquestes obres.

Des de l’inici d’aquest mandat el govern municipal d’Alternativa per Castellbisbal va assumir aquest projecte com una prioritat, però era evident que no ho podia fer l’Ajuntament tot sol. La Generalitat és la responsable i l’Administració competent per construir els col·lectors en Alta i l’Ajuntament és l’Administració que ha de garantir la construcció dels col·lectors en Baixa. Aquesta operació calia doncs, dissenyar-la i planificar-la de forma coordinada, per tal de garantir que les dues obres es farien i es podrien posar en marxa paral·lelament. No tindria cap sentit construir un clavegueram que continués conduint les aigües residuals fins al riu, sense garantir un tractament adequat d’aquestes.

Finalment, després de l’actuació decidida del govern d’Alternativa i d’un llarg treball de seguiment i coordinació per part dels tècnics municipals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va assumir totes les tasques necessàries per dur aquest projecte a bon port. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per part de la Generalitat, com l’Ajuntament de Castellbisbal, vam encarregar la redacció dels projectes constructius a l’AMB. El març de 2017 es contractava la redacció del projecte per més de 135.000€. Durant l’any 2018 s’han lliurat i presentat aquests projectes i s’ha iniciat el procediment per a la seva aprovació i posterior licitació de les obres. En aquests moments s’està finalitzant la redacció d’uns convenis de col·laboració entre el nostre Ajuntament i l’AMB perquè aquesta assumeixi ara tot el procediment relacionat amb l’aprovació oficial del projecte, la gestió de les expropiacions que cal dur a terme, la licitació i adjudicació de les obres, així com la direcció i l’execució d’aquestes.

El 16 d’octubre d’enguany l’AMB ha aprovat inicialment els dos projectes constructius (el dels col·lectors en Alta i els de Baixa). El procediment, doncs, ja està en marxa i no s’aturarà fins que aquestes obres estiguin finalitzades. El fet que sigui l’AMB qui hagi assumit la gestió i l’execució de les obres garanteix que aquesta infraestructura es podrà posar en funcionament tant aviat com finalitzi la construcció dels dos col·lectors (Alta i Baixa), aquesta era una condició que havia imposat la Generalitat per tal de comprometre’s a fer les obres que són de la seva competència (col·lectors en Alta).

El paper de l’AMB és clau, doncs, a l’hora de fer realitat aquestes obres, gràcies a la seva important estructura en mitjans personals, tant a nivell de serveis jurídics, com econòmics i tècnics i la seva experiència en la construcció de sistemes de col·lectors generals pel tractament d’aigües residuals. Malgrat que l’AMB assumeix aquesta part important del procés, són les Administracions competents les que han de finançar el mateix.

L’ACA haurà de finançar la construcció dels col·lectors en Alta, amb un pressupost inicial previst de més de 4.700.000€. Per la nostra part, l’Ajuntament de Castellbisbal haurà de finançar totes les despeses de gestió i execució de les obres dels col·lectors en Baixa, amb un pressupost inicial de més de 4.340.000€.

Ens trobem doncs, davant d’una de les inversions més importants que s’hauran dut a terme al nostre municipi en els darrers anys: més de 9 milions d’euros per a la construcció d’una infraestructura que, si bé no la podrem gaudir a cop d’ull, sí que sabem que és del tot necessària per garantir la correcta evacuació i tractament de les nostres aigües residuals, amb el benefici que això comportarà per a garantir la necessària sostenibilitat dels nostres rius, del nostre entorn natural  i de la qualitat de vida de tota la ciutadania.

Segons les previsions de l’AMB, si no es produeix cap imprevist important, durant l’any 2019 es duran a terme les expropiacions necessàries, l’exposició pública i l’aprovació definitiva dels projectes, les autoritzacions de totes les Administracions actuants i l’inici del procediment de licitació per a l’adjudicació de les obres. Si es compleixen les previsions, es preveu que la construcció dels col·lectors en Alta i en Baixa s’iniciï a principis de l’any 2020, entrant en funcionament aquestes infraestructures durant l’any 2021.

Des de l’Ajuntament ja estem treballant, d’acord amb aquestes previsions, per tal de garantir el correcte finançament de les obres dels col·lectors en Baixa, que haurà de ser assumit íntegrament a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2020 i 2021.  

Novament des del govern d’Alternativa ens trobem davant d’un repte i d’un projecte molt important pel nostre municipi, que ha estat una necessitat històrica que cap govern municipal ha estat capaç d’assumir fins avui, malgrat potser aquest tipus d’instal·lacions no són gaire reivindicades per la ciutadania, donada la seva poca visibilitat.

A Alternativa per Castellbisbal sempre hem portat al nostre ADN la defensa del medi ambient i la necessitat de protegir el nostre entorn natural. Fer realitat aquest projecte comportarà un impacte molt positiu per a la qualitat de vida del nostre municipi i de tota la ciutadania.   

A Alternativa estem preparats i compromesos per fer realitat tots aquells projectes que fan cada dia millor el nostre poble i que incideixen directament en el benestar de tota la ciutadania.

Bones festes!

 

Author: Vicenç Moliné