Habitatge a Castellbisbal, problema persistent

La falta d’habitatge assequible és un problema persistent a Castellbisbal. És un problema que no ha tingut una resposta política per part dels partits polítics que han governat a Castellbisbal durant els últims deu anys, que fora d’algunes tímides mesures com ajuts al lloguer, no han abordat el problema de l’habitatge amb les mesures que tenen al seu abast. Així que comencem per intentar posar dades i una mica de llum al problema:

Publicitat

El preu mitjà del lloguer a Castellbisbal es situa a més de 720 € mensuals el 2019, això suposa el 75% del sou mitjà interprofessional (font: https://www.772.cat/el-preu-del-lloguer-a-castellbisbal-ha-augmentat-un-33-en-els-darrers-sis-anys/). Això implica que l’accés dels joves, de famílies monoparentals o de les nostres àvies a l’habitatge de lloguer queda totalment restringit i es veuen privats del dret a l’habitatge.

No hi ha cap habitatge públic a Castellbisbal, tot i que ha sigut una promesa electoral dels partits polítics que han governat a l’ajuntament durant els últims deu anys, no s’ha fet cap passa per crear ni un sol habitatge públic. S’ha arribat a l’absurd de pressupostar el famós milió d’euros durant alguns anys i acabar dedicant-lo a pagar deute de l’ajuntament per falta de voluntat política d’invertir-lo en habitatge. En comparació, ciutats amb el mateix nombre d’habitants i amb pressupostos municipals inferiors com Argentona, compten amb 21 habitatges públics. (font: https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/pressupost-municipal)

Publicitat

 

El que sí tenim a Castellbisbal és habitatge buit, l’ajuntament va xifrar, el 2018, en un 4,86% del parc d’habitatge com a buit. La metodologia emprada per l’ajuntament per qualificar un habitatge com a buit va ser errònia, va comptabilitzar aquells habitatges amb un consum d’aigua molt baix. Aquest mètode de càlcul d’habitatge buit no compleix el que diu la llei 14/2015 del Parlament de Catalunya que defineix habitatge buit com aquell que porta 2 anys sense ningú empadronat. Amb aquesta definició, el nombre d’habitatges buits és molt més gran que el 4,86% que va publicar l’ajuntament (font: http://www.ccvoc.cat/fitxer/6140/Habitatge%20buit.%20Recollida%20i%20situaci%C3%B3%20actual.pdf)

Davant de la falta d’habitatge, des de la CUP Castellbisbal hem presentat una moció per desplegar mesures per garantir el dret a l’habitatge. La moció es votarà en el ple del mes de juliol, la podeu trobar sencera a la nostra web www.cupcastellbisbal.cat i presenta els següents acords:

PRIMER  Fer un cens real i accessible, fent-lo públic a la web de l’ajuntament, dels habitatges buits a Castellbisbal utilitzant la informació del padró, complint la definició d’habitatge buit de la llei 18/2007 article 3 apartat d), que és aquell que porta 2 anys sense cap persona empadronada. Fomentant als propietaris a inscriure’s al registre d’habitatges buits.

SEGON  Seguir participant de tots els informes sobre habitatge proposats des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, adequant la metodologia emprada a nivell local amb la metodologia emprada per les altres ciutats del Vallès Occidental.

 

TERCER Instar al govern a començar el parc d’habitatge públic de lloguer social a Castellbisbal:

 1. a) Obrir expedients de requeriment d’ocupació, segons la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, en casos de detecció d’habitatges buits
 2. b) Fent ús del dret de tanteig i rectracte d’acord amb el decret 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
 3. c) Augmentant l’impost de bens inmobles ,IBI, en els habitatges buits tal com preveu la llei d’hisendes locals
 4. d) Aplicant el tribut de la Generalitat de la llei 14/2015 en els habitatges buits
 5. e) Fent ús de les mesures sancionadores presents a la llei 18/2007 del dret a l’habitatge.
 6. f) Fent ús de l’expropiació temporal i l’expropiació de ús presents a la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge

QUART  Impulsar formes alternatives d’accés a l’habitatge com l’habitatge cooperatiu i la masoveria urbana:

 1. a) Detectar els habitatges buits de Castellbisbal on fomentar l’habitatge cooperatiu i la masoveria urbana.
 2. b) Estudiar la cessió d’ús de sòl  a cooperatives d’habitatge cooperatiu.
 3. c) Donar assistència tècnica i jurídica en els contractes de masoveria urbana.
 4. d) Aplicar rebaixes temporals de l’impost de béns immobles i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en els contractes de masoveria urbana i habitatge cooperatiu.
 5. e) Aplicar ajuts directes a les obres de rehabilitació d’habitatges, a la promoció i gestió de contractes, a la contractació d’assegurances i al pagament d’impostos en el cas de contractes de masoveria urbana i habitatge cooperatiu.
 6. f) Donar formació al personal de l’ajuntament sobre la masoveria urbana segons la guia metodològica titulada “Masoveria urbana” publicada per la Diputació de Barcelona el febrer de 2017

CINQUÈ  Realitzar una formació sobre la llei 24/2015 i 1/2015 a través de l’observatori DESC (Observatori Drets Humans) al personal de l’ajuntament i oberta a la ciutadania.

SISÈ Instar al govern a fomentar l’ús del parc d’habitatges que forma part del patrimoni urbà:

 1. a) Donar assistència tècnica i jurídica en la reforma.
 2. b) Aplicar rebaixes temporals de l’impost de béns immobles i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 3. c) Aplicar ajuts directes a les obres de rehabilitació d’habitatges de patrimoni urbà, a la promoció i gestió de contractes, a la contractació d’assegurances i al pagament d’impostos.

SETÈ Publicar anualment memòries a la web amb dades sobre el preu de venda, preu de lloguer i el nombre d’ajudes atorgades per l’ajuntament.

VUITÈ Donar publicitat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a l’Agència de l’habitatge de Catalunya, a l’Observatori Local de l’Habitatge de la Diputació i als mitjans de comunicació locals com el 772.cat

 

Us animem a escriure, trucar o parlar pel carrer amb tots els càrrecs electes de Castellbisbal per fer-los saber la vostra opinió sobre la moció. (https://www.castellbisbal.cat/ajuntament/composicio-del-consistori/)