Dret a l’habitatge i estafes a l’ajuntament

 

Publicitat

Volem aprofitar aquesta tribuna política per comentar algunes qüestions de l’últim ple.

Al ple del mes d’octubre es van aprovar les ordenances fiscals per al 2021. Gràcies a la moció que la CUP va presentar al mes de juliol per garantir el dret a l’habitatge, s’ha aprovat una pujada del 50% del IBI pels pisos buits de Castellbisbal.

Publicitat

Aquesta era una de les mesures de la nostra moció, però cal que l’equip de govern segueixi fent realitat tots els punts de la moció que es va aprovar. Des de la CUP Castellbisbal en fem un seguiment.

La nostra moció per garantir el dret a l’habitatge a Castellbisbal demanava:

1.- Fer un cens real i públic de l’habitatge buit a Castellbisbal. → L’equip de govern s’ha compromès a fer-ho a través d’una empresa externa a l’ajuntament.

2.- Seguir participant de tots els informes sobre habitatge del Consell Comarcal, utilitzant la mateixa metodologia de càlcul que el Consell Comarcal → Encara no hi ha hagut cap informe del consell comarcal.

3.- Començar el parc d’habitatge públic de Castellbisbal:

a) Obrint expedients d’ocupació en habitatges buits → No s’ha obert cap expedient d’ocupació

b) Fent ús del dret de tanteig sobre habitatges buits →  No s’ha fet ús del dret de tanteig

c) Augmentar l’IBI en el cas d’habitatges buits → S’ha modificat el reglament de l’IBI per augmentar un 50%

d) Aplicar el tribut de la generalitat sobre habitatges buits → No s’ha aprovat el tribut de la generalitat per al 2021

e) Fer ús de les mesures sancionadores de la llei 18/2007 → No s’ha aplicat cap mesura sancionadora sobre habitatges buits

 f) Fer ús de l’expropiació temporal sobre grans tenidors → No s’ha fet cap expropiació temporal a grans tenidors

4.- Impulsar formes alternatives a l’habitatge com l’habitatge cooperatiu i la masoveria urbana → No s’ha estudiat cap de les mesures de la moció que es va aprovar en aquest punt

5.- Fer formació al personal de l’ajuntament i a la ciutadania a través de l’observatori DESC → No s’ha fet cap formació ni està contemplada pel 2021 

6.- Fomentar el parc d’habitatges que forma part del patrimoni urbà

        a) Donant assistència jurídica i tècnica → No s’ha obert cap línia de treball en aquesta direcció

        b) Aplicant rebaixes en l’IBI i l’impost d’obres → No s’ha contemplat en l’aprovació de les ordenances pel 2021

c) Aplicar ajuts directes per la rehabilitació → No s’ha obert cap línia d’ajut per la rehabilitació pel 2021

7.- Publicar anualment les memòries sobre preu de venda, lloguer i nombre d’ajudes a l’habitatge → No s’ha publicat cap memòria dels anys anteriors i estem esperant que es publiqui la memòria de 2020

8.- Donar publicitat d’aquesta moció als diferents mitjans → Es va enviar al 772.cat i confiem que es va enviar a les altres administracions

Per tant, uns mesos després de l’aprovació de la moció per garantir el dret a l’habitatge, l’equip de govern no ha complert gran part de la moció. Hi ha varies mesures que podia haver implementat en les ordenances fiscals i només ha fet l’augment de l’IBI. També volem destacar que en l’esborrany dels pressupostos pel 2021 que hem rebut, no hi ha les partides dedicades a habitatge que necessita aquesta moció i l’equip de govern ha decidit reduir un 27,5% el pressupost dedicat a habitatge pel 2021. Aquest equip de govern ens demostra que l’habitatge no és un de les seves prioritats

L’altre punt que volem comentar és sobre els incompliments de contracte reiterats per part d’Endesa. Endesa estafa a l’ajuntament de Castellbisbal amb un import que ronda uns 50000 € anuals.

L’estafa inclou un preu abusiu pel lloguer dels comptadors, un preu més alt de l’energia que el preu de mercat, una sobrepotència contractada en molts contractes i l’enegia que ens ven Endesa no és renovable des de fa 2 anys i hauria de ser-ho per contracte.

Hem aportat les proves, hem assenyalat on s’havia de fer la reclamació i ens hem ofert com ajuda a les tècniques per treballar-hi. Però no hi ha voluntat política, els grups polítics han votat en contra per motius polítics, no tècnics.

Volem recordar que és el segon cop que l’equip de govern defensa a Endesa en un ple i també recordem que és la mateixa Endesa la que va amenaçar en tallar la llum a 14 famílies si l’ajuntament no pagava el deute d’aquestes famílies

Podeu escoltar la valoració del ple que va fer el nostre regidor Miguel Angel a: https://youtu.be/BBlYGaWkIMU