Costablanca, primer de tot: els veïns

Logotip de Convergència i Unió CIUAquest dilluns en el Plè Ordinari es va aprovar un dictamen per demanar un informe a La Comissió Jurídica Assessora, que és un òrgan autònom consultiu previst a l’Estatut, que vetlla per la legalitat de l’actuació de les diverses administracions catalanes, del expedient de liquidació de les obres de la urbanització de Costablanca. Aquest informe ha de proposar el full de ruta, que dins de la legalitat vigent, permeti a l’ajuntament, resoldre aquest difícil i complicat expedient. Normalment, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no són vinculants per a les administracions que els demanin. Tanmateix, l’Administració que hagi sol·licitat el dictamen només pot apartar-se del criteri de la Comissió si en fonamenta els motius.

Publicitat

Durant el govern d’Alternativa per Castellbisbal, van ser adjudicades i executades les obres d’urbanització de Costablanca, actuant de promotor l’ajuntament de Castellbisbal.

Però sorprenentment Alternativa no va liquidar la darrera quota, ni va finalitzar l’expedient. Posteriorment durant el mandat de PSC-ERC-TxC, es va aprovar una liquidació provisional de les quotes urbanístiques que va quedar sobre la taula pendent d’aprovació definitiva.

Publicitat

Al juny de 2011 el nou govern municipal de CIU-AxC, liderat per l’alcaldessa Conxi Llurba va heretar aquest expedient. S’havia de resoldre i fer l’aprovació definitiva de la liquidació, i posar al cobrament una quota fruit dels acords de governs anteriors. Aquest fet comportava per a la nova alcaldessa la responsabilitat d’assumir com ajustades a dret, totes les anteriors liquidacions, que preveia diferents deduccions aplicades a la liquidació, que eren alienes a CIU i era evident que calia analitzar.

Davant els dubtes de si s’ajustaven a dret les actuacions i liquidacions dels anteriors governs, i malgrat saber que tindríem a tothom en contra, no podíem obviar la situació i calia fer les consultes jurídiques necessàries. Tots el informes jurídics externs: Diputació de Barcelona i ACM (Associació Catalana de Municipis) van donar un resultat comú: les quotes urbanístiques són integrament a càrrec dels propietaris.

I ara, quina és el motiu d’elevar la consulta també a tant elevat Òrgan? La resposta és: encara està pendent la liquidació definitiva de les quotes de les obres d’urbanització de Costablanca. Ja es pot veure que aquest és un tema molt difícil, delicat i complex, degut, a dos problemes fonamentals:

1.-  L’ELEVADÍSSIM COST DE LES OBRES

2.-  LA CONFIGURACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS PROPIETARIS DE LES FINQUES I DE LES CASES DE LA URBANITZACIÓ.

 

Cost de l’obra:                                                                                         IMPORTS SENSE IVA
14.01.04 Adjudicació inicial de l’obra SCRINSER-SACYR

5.666.636 €

05.03.07 Cost final de l’obra (s’incorporen 5 modificacions al projecte)

9.124.536

 

Que han pagat els veïns                                                                           IMPORTS SENSE IVA
01.01.07 6 Quotes pagades pels veïns de l’any 2001-2007

5.011.133 €

01.09.11 Quota pagada pels veïns al novembre de l’any 2011

551.888 €

 

Cost de la obra pendent de liquidar

3.561.515,24

I sorgeixen uns interrogants:

  • Com pot aquesta obra adjudicada tenir un augment del cost de més del 50% del import inicial?
  • Com pot una obra d’urbanització arribar a un cost tant elevat i desmesurat de 9.124.536,00 € més IVA  que és l’equivalent a més de 1.500 milions de les antigues pessetes, més IVA per una urbanització d’uns 250 veïns?
  • Perquè en unes obres, promogudes i realitzades per l’ajuntament, precisament, en la urbanització més humil de Castellbisbal, l’alcalde del moment Joan Playà d’Alternativa per Castellbisbal, no va preocupar-se de controlar el gran desviament econòmic que es produïa en les obres?
  • Què passava pel cap de l’alcalde Playà d’Alternativa que governava en aquell moment? No va veure que l’obra era econòmicament desmesurada? No era capaç de veure la realitat socioeconòmica del veïns de la urbanització?
  • L’alcalde Playà no va escoltar als veïns i les seves protestes, indignats per la manera i la qualitat de les obres i pels costos que aquestes anaven assolint.

I uns reflexions:

  • Costablanca, té una complexa situació socioeconòmica, on la major part dels propietaris són persones grans, jubilades, i en molts casos molt grans.
  • Costablanca és una urbanització amb un elevat índex d’atur, amb una gran quantitat de vivendes en venda i algunes d’elles embargades.

Hagués estat molt més encertat haver realitzat unes obres apropiades a l’àmbit urbá, i a la realitat socioeconòmica de Costablanca. I no considerar la possibilitat de convertir Costablanca en una mena d’urbanització de luxe, molt lluny del que veritablement és.

Per resoldre l’expedient de les quotes, caldrà esperar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, amb la preocupació que el document tingui realment present la peculiaritat de Costablanca, i sobretot, les característiques socioeconòmiqes dels seus veïns i l’actual moment de crisi econòmica que estem vivint i patint.

CiU Castellbisbal creu que des del rigor i la justícia, cal articular les mesures i les actuacions que respectin la legalitat vigent i, fonamentalment, responguin a les condicions socioeconòmiqes de tots els veïns de la urbanització.

Segons el resultat del informe, des de l’Ajuntament haurem de posar en marxa tots els mecanismes socials per crear ajudes i donar suport als veïns. S’hauran d’activar nous mecanismes que donin resposta a cada veí, tenint en consideració les peculiaritats individuals de cadascú. És un esforç obligat i necessari pel be de tots, i que és desenvoluparia sempre dins el marc legal. Primer de tot: les persones.

CiU Castellbisbal vol seguir amb la mateixa direcció que hem mantingut fins ara, demanant informes externs seriosos i legals. I considerem imprescindible realitzar un informe i una anàlisi externa per poder avaluar el desviament de costos de les obres de urbanització, dels 5.666.636,00 € inicials als 9.124.536,00 € de cost final. Que es determini si els costos de les obres pagades per l’ajuntament de Castellbisbal, es corresponen amb la qualitat de les obres, els preus de mercat i els materials subministrats.

És imprescindible fer una anàlisi profunda d’aquest fet, ja que és una petició que ens van demanar els veïns, en l’exercici dels seus drets.

Publicat el 8 de febrer de 2014 a les 10:00 per CIU Castellbisbal