Compromís per l’ocupació

En el darrer ple municipal de l’any celebrat el passat dilluns 29 de novembre, es van aprovar els pressupostos municipals del proper any 2022.

Publicitat

Els pressupostos presentats acordats entre els dos grups municipals a  govern, Alternativa per Castellbisbal i Junts per Catalunya Castellbisbal , són el resultat de la voluntat de consens entre els dos grups per fer avançar el poble i  asseguren una governabilitat seria , responsable i equitativa de Castellbisbal.

Aquests pressupostos són una clara aposta de l’equip de govern per potenciar totes aquelles polítiques necessàries per poder fer front la crisi sanitària, econòmica i social que estem vivint conseqüència de la Covid-19. En aquest sentit, s’aposta per la preservació i l’enfortiment de l’equitat social per garantir les necessitats bàsiques i la participació en àmbits essencials com la cultura, l’educació, l’esport, la igualtat de gènere o la inclusió i la salut, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. A més, d’impulsar estratègies de poble orientades a la sostenibilitat, a la preservació del medi ambient i  a la lluita contra el canvi climàtic.

Publicitat

La reactivació de l’economia del municipi, la lluita contra l’atur, la creació d’ocupació estable i de qualitat i la generació d’oportunitats empresarials i laborals esdevenen uns dels punts importants, i és en aquests, on Junts per Catalunya Castellbisbal i te una responsabilitat més directe, a l’estar al capdavant de la regidoria de promoció econòmica la nostra regidora Gemma Margarit.

Les darreres dades de l’atur a Castellbisbal són esperançadores, encadenem nou mesos consecutius de descens de l’atur, situant la xifra de persones aturades en el nostre municipi en una de les més baixes dels darrers anys (8,1%).  Tot i així , no és la realitat que nosaltres desitgem. A Castellbisbal actualment encara tenim 526 persones que pateixen l’atur i això ens obliga per responsabilitat a concentrar tots els nostres esforços en esmerçar aquesta situació.

De gener a octubre 2021, segons dades comunicades per l’Agència de col·locació, el departament d’ocupació de l’ajuntament ha gestionat 205 ofertes de feina i n’han inserit 142 persones (69%). 

Tenim molt clar que un dels elements indispensables per l’èxit en la inserció laboral és la formació ocupacional i que aquesta s’ha d’adequar al perfil de les persones i a la demanda del mercat de treball. Les persones ben preparades, que s’adapten a les necessitats del mercat de treball, resulten més atractives per als inversors, que hi veuen un valor afegit. 

En aquesta línia, la proposta formativa del departament d’ocupació,  es dissenya tenint en compte els tipus de perfils sol·licitats per les empreses del territori a la borsa de treball i  el tipus de demanda realitzada pels usuaris del servei . 

La proposta actual , a diferencia d’anteriors legislatures, incorpora noves formacions professionalitzadores en format  microformació. Però també s’han mantingut les formacions tradicionals de gran demanda, com és el cas de les formacions en l’àmbit logístic ( carretoners, pont grua, plataforma elevadora..) tot i que , se n’ha ampliat l’oferta amb  cursos del mateix sector però que aborden perfils professionals diferents per d’apartar-nos a l’actualitat, com és el curs d’ADMINISTRATIU DE LOGÍSTICA I LOGÍSTICA 4.0. 

Tota aquesta formació s’ha complementat amb càpsules d’orientació i acompanyament laboral i a la inserció,  en format tallers/ monogràfics. En aquest monogràfics també s’hi emmarquen visites de grup a empreses segons perfils professionals, i sessions d’empreses per explicar quins són els perfils més demandats (Professionals amb futur)

Un altre tipus de formació que s’ofereix  és la Formació transversal, en el nostre cas en l’àmbit dels idiomes i la informàtica, en què les persones poden formar-se per millorar les seves opcions de feina (millora de l’ocupabilitat).

Un total de 12 accions formatives de caràcter professionalitzador  amb una participació de 120 persones, 2 formacions transversals (idiomes i informàtica) on han participat 28 persones i

24 monogràfics en forma de 14 sessions , són algunes de les dades que evidencien la feina feta.

Però anem més enllà, i en una  clara aposta  de futur, des de fa un any  estem treballant per la implementació a Castellbisbal de la Formació Professional Dual.

Tots compartim  la importància de la Formació Professional  que alhora és element clau per a la competitivitat, ocupabilitat i el desenvolupament econòmic i social . 

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

A més de la formació, el departament d’ocupació ofereix altres serveis importants com l’assessorament en el procés d’acreditació de competències professionals  , administració del qüestionari de maduresa digital a totes les persones que es donen d’alta a la Borsa de Treball i a les persones ateses, per conèixer quin és el nivell de coneixement de competències digitals que tenen les persones de la borsa. També s’ha engegat  un número de whatsapp per facilitar la comunicació amb el servei, així com s’ha està treballant en organitzar un mòdul d’ocupació a l’App Castellbisbal a prop, amb la finalitat de facilitar la majoria de recursos que hi ha al web municipal en versió mòbil

Per finalitzar informar-vos que les dades són positives si,  però no n’hi ha prou! .Des de la regidoria de Junts per Catalunya Castellbisbal , des de la seva àrea de responsabilitat i coherent amb el seu compromís de servitud al poble , es compromet a promourà polítiques d’ocupació que afavoreixin l’activitat laboral de la població en edat de treballar com un dels factors essencials de socialització, autonomia personal i assoliment de la igualtat d’oportunitats, tenint en compte les necessitats presents i futures del mercat de treball i de la societat.